Ale nan kontni

SÈVIS FANMI AK ENDIVIDYÈL

Endividyèl ak Sèvis Sipò Fanmi ede kliyan ki gen pwoblèm medikal, legal, ak sosyal. Nou gen sou-sou sit resous ak konekte ak lòt òganizasyon ki baze nan kominote a asire w ke tout kliyan gen sipò yo bezwen yo reyisi.

Nou konprann ke patisipan pwogram nou yo ka bezwen plis èd kounye a pase anvan. N ap travay di pou bay sèvis jesyon dosye yo lè nou konekte patisipan nou yo ak resous lokal ak resous leta yo. Pou sekirite tout moun, nou ap ofri:

Jesyon Ka:

 • Konsiltasyon sou premye moun ki vin premye sèvi: lendi soti 9:30 am jiska 4:00 pm
 • Konsiltasyon machen sou baz premye vin premye sèvi: Vandredi soti 10:00 am jiska 3:00 pm
 • Madi, Mèkredi, ak Jedi sou randevou SÈLMAN. Tanpri rele (203) 674-8585, Ext. 108, imèl Family@B1C.org, voye tèks nou nan (475) 231-8191, oswa klike anba a pou pran randevou ou.

Sèvis sipò pou defans ak enskripsyon lekòl la:

 • Konsiltasyon machen sou baz premye vin premye sèvi: Lendi soti 9:30 am jiska 11:00 am ak soti nan 1:30 pm rive 2:30 pm
 • Konsiltasyon machen sou baz premye vin premye sèvi: Vandredi soti 10:00 am jiska 12:00 pm ak soti nan 1:30 pm rive 3:00 pm
 • Madi, Mèkredi, ak Jedi sou randevou SÈLMAN. Tanpri rele (203) 674-8585, Ext. 108 oswa voye tèks nou nan (475) 231-8191 pou pran randevou ou.

Homework Club se yon pwogram an pèsòn ak depoze nan 417 Shippan Avenue. Lendi jiska Jedi soti 4:30 pm-5:45 pm. Pwogram STEAM nou an, yon kolaborasyon ak Bruce Museum, se kounye a yon pati nan Club Devwa nou an pandan sesyon Madi nou yo.

Kounye a nou gen anplwaye bileng an panyòl ak kreyòl ayisyen.

Jesyon Ka

ratio3x2_1150

Nou ofri sipò oswa referans nan domèn sa yo:

 • Aplikasyon pou lisans pou kondwi sèlman
 • Tradiksyon
 • Referans nan gadmanje manje
 • Sèvis medikal ak sante mantal
 • Lojman
 • Vyolans domestik
 • Abi Sibstans ak
 • Preparasyon taks

Edit: GOPIO-CT eli nouvo ekip nan GBM, rapòte plizyè inisyativ sosyal pandan pandemi

Sèvis sipò edikasyon ak defans

STEAM program

Nou travay avèk fanmi nan adrès diferans ki reyisit nan mitan timoun yo imigran nan Lekòl Leta Stamford:

 • Klib devwa
 • Pwogram Lekti Pandan ete
 • Pwogram Matematik pandan ete
 • Sèvis sipò pou defans
 • Asistans pou Enskripsyon Lekòl la

Resous Itil

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Scroll nan tèt