Ale nan kontni

Règleman sou enfòmasyon prive

Dènye revize: 10 septanm 2018

Edit: GOPIO-CT eli nouvo ekip nan GBM, rapòte plizyè inisyativ sosyal pandan pandemi

Building One Community ("B1C") pataje enkyetid ou konsènan pwoteksyon enfòmasyon pèsonèl ou sou Entènèt. Règleman sou enfòmasyon prive sa a adrese enfòmasyon prive nou kolekte sou entènèt anrapò ak sit entènèt B1C ("Sit Web"), ki gen ladan, san limitasyon, sitwèb https://b1c.org ak vèsyon mobil li a, ak enfòmasyon ki soti nan ou lè. ou ranpli yon fòm sou entènèt. Lè w fè sa, jan sa apwopriye, yo ka mande w pou antre non w ak/oswa adrès postal, adrès imel, nimewo telefòn ou, kontak ijans, kit ou se yon elèv, anplis enfòmasyon jeneral konsènan enterè w. , kritè travay, ak fidbak.

Règleman sou enfòmasyon prive a dekri pratik konfidansyalite nou yo epi li etabli obligasyon ou yo ak obligasyon pa nou yo konsènan itilizasyon sitwèb nou an. Lè w sèvi ak sitwèb la, ou dakò pou respekte kondisyon ki nan Règleman sou enfòmasyon prive sa a ak la Tèm itilizasyon.

Nou ka bezwen chanje Règleman sou Konfidansyalite a detanzantan pou nou ka adrese nouvo pwoblèm ak pou reflete chanjman sou sitwèb la oswa nan lalwa. Nou rezève dwa pou revize oswa fè nenpòt chanjman nan Règleman sou enfòmasyon prive a, ak itilizasyon kontinyèl ou nan Sit wèb la apre nenpòt chanjman nan Règleman sou enfòmasyon prive sa a pral vle di ke ou aksepte chanjman sa yo. Se poutèt sa, tanpri revize paj sa a detanzantan pou asire w konnen ki pi aktyèl vèsyon Règ sou Konfidansyalite sa a. Nou pral afiche tout chanjman isit la pou w ka toujou konnen ki enfòmasyon nou rasanble, ki jan nou ta ka itilize enfòmasyon sa yo, ak ki lè ak ki jan nou pral divilge enfòmasyon sa yo. Dat ki pi resan yo te mete ajou Règ sou Konfidansyalite a pral afiche anlè paj sa a. Si ou deside ke ou vle efase nenpòt pati nan enfòmasyon pèsonèl ou nan baz done nou an akòz chanjman sa yo, tanpri notifye B1C nan Privacy@Building1Community.org.

PA ITILIZE SITE WEB LA, OU KONSANTE POU NOU ITILIZE NENPÒT ENFÒMASYON OU BAY NOU OSWA KE NOU RANKLESE, DANPÒ AK TÈM AK TÈM AK KONDISYON POLITÈ S PRIVE SA A. SI OU PA DAKÒ AK RÈGLEMAN PRIVE SA A AK KONDISYON YO, PA ITILIZE SITE WEB LA.

Enfòmasyon nou kolekte, ak kijan enfòmasyon sa yo ka itilize

Nenpòt nan enfòmasyon nou kolekte nan men ou ka itilize nan youn nan fason sa yo:

  • Pou pèsonalize eksperyans ou ak trete tranzaksyon yo

    Enfòmasyon ou yo ede nou pi byen reponn a bezwen itilizatè nou yo.

    Enfòmasyon ou yo, kit se piblik oswa prive, yo p ap vann, echanje, transfere, oswa bay okenn lòt konpayi, pou nenpòt ki rezon, san konsantman ou, sof pou objektif eksprime pou delivre, bay, ak/oswa fasilite livrezon an. nan sèvis, eksperyans, oswa pwodwi ou mande a.

  • Pou voye imèl peryodik

    Yo ka itilize adrès imel ou bay la pou voye enfòmasyon ak mizajou ki gen rapò ak enfòmasyon sou pwogram B1C, nouvèl, ak enfòmasyon ki gen rapò ak pwodwi oswa sèvis.

Divilgasyon Enfòmasyon bay Tyès Pati

Nou pral sèlman divilge enfòmasyon pèsonèl bay twazyèm pati ki fè sèvis pou nou, tankou voye ba ou lapòs oswa imèl, hosting entènèt, ak lòt sèvis menm jan an; lè nou kwè ke lalwa egzije divilgasyon sa a; pou aplike Règleman sou enfòmasyon prive sa a oswa Kondisyon Itilizasyon yo; pou pwoteje dwa, pwopriyete, sekirite oswa sekirite B1C, itilizatè Sit wèb la oswa piblik la; pou reponn a yon ijans; oswa jan sa endike nan Règleman sou enfòmasyon prive sa a. Anplis de sa, nou ka divilge enfòmasyon bay sèten twazyèm pati si ou te mande oswa otorize divilgasyon enfòmasyon sa yo.

Enfòmasyon yo bay twazyèm pati yo limite a enfòmasyon ki nesesè pou fè fonksyon yo.

Nou chache limite itilizasyon enfòmasyon twazyèm pati yo; sepandan, nou pa responsab pou itilizasyon twazyèm pati sa yo nan enfòmasyon ki pa an konfòmite ak Règ sou Konfidansyalite sa a.

Kontakte nou

Si w gen nenpòt kesyon konsènan Règleman sou enfòmasyon prive sa a, ou ka kontakte nou nan Privacy@Building1Community.org. oswa (203) 674-8585.

Lyen ki mennen nan lòt sit

Sit wèb la gen lyen ki mennen nan lòt sit ki ka genyen enfòmasyon ki enterese w. Nou pa ka kontwole règleman sou enfòmasyon prive sit ki lye sa yo, epi ou ta dwe revize sit sa yo anvan w itilize yo.

Timoun ki poko gen 13 an

Nou respekte Lwa sou Pwoteksyon Konfidansyalite pou Timoun yo (COPPA). Se poutèt sa, sitwèb la pa fèt pou itilize pa nenpòt moun ki poko gen 13 ane, epi nou pa fè espre kolekte enfòmasyon nan men nenpòt moun ki poko gen 13 ane san konsantman yon paran oswa gadyen.

Konfòmite ak Lwa

Nou rezève dwa pou divilge nenpòt enfòmasyon pou konfòme yo ak nenpòt lwa, règleman, dekrè, jijman, lòd, sitasyon oswa nenpòt lòt lòd gouvènman an san okenn obligasyon pou konteste oswa verifye presizyon nan lòd sa a.

Lwa ki aplikab

Règ sou Konfidansyalite sa a pral gouvène ak entèprete an akò ak lwa Eta Connecticut, san yo pa konsidere okenn prensip konfli lalwa. Ou dakò ke nenpòt aksyon nan lalwa oswa nan ekite ki soti nan oswa ki gen rapò ak nenpòt itilizasyon sitwèb la pral depoze sèlman nan tribinal eta a oswa federal ki sitiye nan Fairfield County, Connecticut, epi ou dakò epi soumèt bay jiridiksyon pèsonèl nan. tribinal sa yo nan objektif pou litige nenpòt aksyon sa yo.

Retire enfòmasyon ou yo

Ou ka retire enfòmasyon kontak ou nan baz done B1C a nenpòt ki lè. Pou fè sa, ou dwe voye yon mesaj imel pou mande retire sa a Privacy@Building1Community.org. Sepandan, nou rezève dwa pou kenbe sèten enfòmasyon pou rezoud diskisyon ak lòt sikonstans lejitim.

Bonbon

Nou ka sèvi ak enfòmasyon nou kolekte sou itilizasyon sèvis sou entènèt ou nan konpòtman navigasyon ou a pou ba ou enfòmasyon ki ta ka enpòtan pou ou atravè itilizasyon cookies. Lè w sèvi ak sit entènèt nou an, ou dakò pou w sèvi ak bonbon sa yo.

Building One Community se yon 501 (c) (3) òganizasyon san bi likratif. Kontribisyon yo franchiz taks nan limit ki otorize pa lalwa.

Kenbe kontak:

Swiv nou sou medya sosyal oswa si ou siyen moute pou bilten nou an.

Scroll nan tèt